top of page
חיפוש

Call to promote quality in disability services and provide appropriate safeguards


Tuesday 7 September

הוועדה המלכותית לנכים פרסמה את סקירת התשובות למאמר בנושא הגנה ואיכות. התגובות לעיתון קראו לשינוי שמטרתו לקדם איכות בשירותי מוגבלויות ולספק אמצעי הגנה מתאימים, המבטיחים מניעה טובה יותר ותגובות לאירועים של אלימות, התעללות, הזנחה וניצול של אנשים עם מוגבלויות. מסמך הסקירה הכללית הוא תוצאה של כמעט 50 תגובות לנייר הגיליונות. המשיבים הציעו שורה של שינויים שהוועדה המלכותית תשקול. "תגובות רבות הביעו חששות משמעותיים מחוסר התמקדות במניעת התעללות והזנחה של אנשים עם מוגבלות", מדווח העיתון. זה כולל גם, "הצורך לזהות את הגורמים שעלולים להעמיד אנשים בסיכון גבוה יותר להתעללות". התגובות הדגישו גם "את החשיבות הקריטית של יצירת תרבות שירות בקרב נותני שירותי נכים ועובדי תמיכה המכבדים את זכויות האדם ואינם סובלים אלימות או התעללויות אחרות". "דווח גם על החשיבות של גיוס ושמירה על כוח אדם מיומן המחויב לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומעקב אחר עמידת העובדים בכללים והתקנים החלים", נמסר גם כן. "התגובות התייחסו גם לתהליכי תלונות, שנועדו להיות זמינים כאשר כבר התרחשה התעללות או הזנחה או יש חשד". במסמך נאמר כי החשש מפני נקמה המוחזקת על ידי האדם המגיש את התלונה, או תומכיהם, צוטט כמעט באופן אוניברסאלי על ידי משיבים שהגיבו על תהליכי תלונות. "שמענו ממשיבים רבים כי ההסתמכות הנוכחית על תלונות כמניע לתגובה להתעללות אינה מספקת", מדווח העיתון. "מערכות השירות ממקדות את משאביהן בצורה צרה מדי בתאימות ובגישות ניהוליות בתגובה, במקום למנוע התעללות". גוף שיא אחד הביע חשש כי גופי תלונות מתייחסים למקרים חמורים של אלימות, התעללות, הזנחה וניצול כהפרות רגולטוריות, ולא בעניינים פליליים שיופנו למשטרה, במידת הצורך. סקירת התגובות מטפלת במגוון נושאים כגון שימוש בפרקטיקות מגבילות, הבטחת איכות מתן השירות והצורך בדגש רב יותר על מניעת התעללות. (נערך לדקדוק ובהירות)

6 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page